กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรนันท์ ใหม่ละเอียด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสิริมากาญจ์ บุญเลี้ยง
ครู คศ.3

นางอังคนา พัชรอานนท์
ครู คศ.3

นายทองคูณ ลาพานิช
ครู คศ.1