กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิโชค ฉิมวัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชุมพร วรนุช
ครู คศ.1

นายมานิต สุขมณี
ครู คศ.1

นางสาวอัญชุลี ชิตนุรัตน์
ครู คศ.1

นายนาวิน พินิจอภิรักษ์
ครู คศ.1