กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทองศูนย์ สิมมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพัชรา ชื่นชอบ
ครู คศ.2

นายอนุรักษ์ ศรีสุยงค์
ครูอัตราจ้าง