วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                   มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เน้นความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านกีฬา มีสุขภาพดีทั่วหน้า รักษาไว้ในความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก้าวพร้อมเทคโนโลยี ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ปรัชญาของโรงเรียน

                   “ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้”