กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจีระศักดิ์ จันทร์สว่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ