ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            โรงเรียนวัดคลองสวน  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลสาขลา ๒ (วัดคลองสวน) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ มีนายพูน  แช่มชื่น เป็นครูใหญ่คนแรก  อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้อุปการะ  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลนาเกลือ  ๒  (วัดคลองสวน)  ตามชื่อของตำบลนาเกลือ
                        เมื่อวันที่ ๒พฤษภาคม  ๒๔๘๒  ประชาชนได้ย้ายวัดมาตั้งใหม่ที่อยู่ในปัจจุบัน  โรงเรียนก็ย้ายตามด้วย เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  “โรงเรียนวัดคลองสวน”  เมื่อ  พ.ศ.๒๔๙๘  ทางราชการได้มอบเงิน  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑.ก.  ๓  ห้องเรียน  โดยอาศัยที่ดินของวัด  จำนวน  ๖  ไร่  ๒  งาน ๗๖ ตารางวา สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๘  พ.ศ.๒๕๐๐  ได้ก่อสร้างส้วม  ๑  หลัง  ๒  ห้อง  เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  และในปีเดียวกันได้เปิดป้ายชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนวัดคลองสวนต่อท้ายว่า “พรหมอุทิศวิทยาคาร”
พ.ศ.๒๕๐๖ ได้แท็งก์น้ำ๔ใบ  เป็นเงิน  ๔,๐๐๐บาท
พ.ศ.๒๕๐๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑.ก๓ ห้องเรียน จำนวน ๗๕,๐๐๐บาท
พ.ศ.๒๕๑๑ ก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง ด้วยเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐บาท เงินสมทบ ๓,๕๐๐บาท
พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณท้องถิ่น  ๓,๕๐๐บาท  ก่อสร้างส้วม  ๓  ที่นั่ง
พ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณ  จำนวน  ๒๕,๐๐๐บาท  ก่อสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง
พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณ  จำนวน  ๓๗,๐๐๐บาท  ก่อสร้างบ้านพักครู         ๑ หลัง
พ.ศ.๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณ  จำนวน  ๔๒,๐๐๐บาท  ก่อสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง
พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๔๘,๐๐๐บาท ก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง ได้รับงบประมาณ  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐บาท  สร้างถังเก็บน้ำ ๑ ที่          
พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณ  จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๔  ห้องเรียน
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๘๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๓/๒๙จำนวน  ๑ หลัง ๔ ที่
พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐บาท ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน  ๒  ห้องเรียน
พ.ศ.๒๕๓๘   ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐บาท ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบสปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน  ๒ ห้องเรียน และงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่ และงบประมาณ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐บาท ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล
พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณ  จำนวน  ๖๐,๐๐๐ บาท  จากสภาตำบล ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล  และ ได้รับงบประมาณ  จำนวน  ๙๐,๐๐๐บาท  ก่อสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๓/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ที่
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และเงินงบต่อเติมชั้นล่าง ๓๖๓,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน  ๑  หลัง  ๘  ห้องเรียน  และได้รับงบประมาณมิยาซาวา  จำนวน  ๑๖๒,๐๐๐ บาท ก่อสร้างถังน้ำ 
จำนวน  ๖  ใบ
พ.ศ.๒๕๔๓  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก่อสร้างสนามคอนกรีตงบประมาณ  ๙๙๗,๐๐๐ บาท  สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬาข้างบ้านพักครู
พ.ศ.๒๕๔๕  นายณรงค์  พุ่มเจริญ  บริจาคเงินก่อสร้าง โครงหลังคากันแดด  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับเงินบริจาค  จำนวน ๒๒๙,๔๒๓  บาท  ก่อสร้างรั้วโรงเรียนบริเวณด้านหน้าของถนนตลอดแนว
พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับเงินบริจาคจาก  คุณป้าระเบียบ  ชั้นประเสริฐ  และคุณลุงบุญสืบ อุ่นจิตร์  คุณป้าสุรินทร์  บุญอนันต์  งบประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐  บาท สร้างโรงอาหารแบบสร้างเอง
พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับเงินงบประมาณ  ๔,๕๗๘,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๒/๒๘  ปรับปรุง๔  ชั้น  ขนาด  ๙  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับเงินงบประมาณ  ๓๓๖,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง แบบ ๔ ที่/๔๙
พ.ศ.๒๕๕๓ สร้างศาลารักการอ่าน ศาลา ๓ และ ศาลา ๔ (แบบสร้างเอง) ราคาหลังละ ๖๖,๗๑๗.๑๖บาท  รวมเป็นเงิน  ๑๓๓,๔๓๔.๓๒ บาท จากงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว
พ.ศ.๒๕๕๓ สร้างส้วมพร้อมต่อเติมที่ปัสสาวะชายแบบสร้างเอง  งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา
งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐  บาท
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับเงินงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล สร้างสนามและลานกีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณ ๒,๑๑๕,๐๐๐ บาท 
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับเงินงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล สร้างประตูโรงเรียน งบประมาณ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับเงินงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล สร้างรั้วโรงเรียน งบประมาณ ๘๐๔,๒๐๐บาท
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับเงินงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล สร้างเสาธง  ด้วยงบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐  บาท
พ.ศ.๒๕๕๔ สร้างโรงจอดรถหลังคาเมทัลชีส  ราคา ๒๒๔,๗๐๐ บาท จากเงินงบประมาณ เงินบริจาคและวัสดุรื้อถอนโครงหลังคา
พ.ศ. ๒๕๕๔ สร้างสนามกีฬาฟุตซอล (พื้นยาง) ราคา ๑,๙๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ อัฒจันทร์สำหรับนั่งชมกีฬา  จำนวน  ๔ หลัง  ด้วยงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สร้างโครงหลังคาเมทัลซีสและกั้นรอบสระว่ายน้ำแบบเคลื่อนที่ งบเงินอุดหนุนและรายได้ สถานศึกษา ๑๙๖,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับมอบเครื่องกรองน้ำจากสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ มูลค่า๕๐,๐๐๐  บาท
พ.ศ. ๒๕๕๕ มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในโครงการพัฒนาห้องสมุด มอบชุดหนังสือ มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๓ โดยงบประมาณสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริจาคสนามเด็กเล่น  ด้วยงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๗ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๓ โดยงบประมาณสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริจาคคอมพิวเตอร์ ด้วยงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยงบประมาณ  ๑๘๔,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐บาท จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจาก โรงไฟฟ้าพระนครใต้สมุทรปราการ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๑๘๔,๘๐๐บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙รายการมุงกระเบื้องหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน และเปลี่ยนประตูห้องเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. ๒/๒๘  รายการปู กระเบื้องเคลือบ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๔๑,๘๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ รายการปูกระเบื้องเคลือบ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๔๑,๘๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ ๔๙๑,๖๐๐ บาท ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ / ๔๙ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ ๖๕๖,๐๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีเพื่อการศึกษา จากโรงไฟฟ้าพระนครใต้สมุทรปราการ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ ๘๘,๘๘๐ บาท จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มอก.และโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มอก. จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีเพื่อการศึกษา จากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ สมุทรปราการ ๓