กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมหมาย เอกพิทักษ์กุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัญชลี มาลัยหวล
ครู คศ.2

นางสาวสุกาญดา อยู่สังข์
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา โสมนัส
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ธรรมใจ
ครู คศ.1

นางสาววาสนา ภูมิศาสตร์
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐ์ชวัล ปุณณวรรธน์
ครู คศ.1

นางณัฐกมล สามิตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสมบูรณ์ ศรีคำมูล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปวีร์ทิชา ดอนแถลง
ครูอัตราจ้าง