กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนวลนิตย์ อุ่นเรือน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจินดารัตน์ ่จันทร์เทศ
ครู คศ.3

นางศรีอุไร แก้วมณี
ครูอัตราจ้าง