ปฐมวัย

นางสาวกาญจนา บุญมี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวมริสรา แซ่เบ๊
ครู คศ.1

นางสาวสุฤทัย สิงห์ครุฑ
ครู คศ.1

นางสาวเสาวภา ชัยชนะ
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา เรียงเสนาะ
ครู คศ.1

นางสุรินทร์ เถื่อนแก้ว
ครูอัตราจ้าง