กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุพาวดี แสงนาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเยาวลักษณ์ อึงสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวอคปภา สุขอัจจะสกุล
ครู คศ.1

นางสาวสิริพร อิทธิเกรียงไกร
ครู คศ.1