กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปิยนุช เศรษฐี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตนภรณ์ บุญกองชาติ
ครู คศ.1

นางสาวอรพรรณ วงษ์พล
ครู คศ.1